main_bg

Stevinstraat 153
Den Haag

070 - 33 55 177 info@roomforbeauty.nl

Nieuws en acties

Privacy Verklaring

15

Bij 'lees verder' staat een korte en een uitgebreide Privacyverklaring van Room for Beauty.

Hiermee voldoen wij aan de nieuwe wet AVR die per 25 mei ingaat.

Deze tekst is ook bij uw bezoek in de salon beschikbaar.

 

PRIVACY VERKLARING (verkorte versie)
Alle persoonlijke gegevens die u ons mondeling versterkt, door middel van het intake-formulier of bij het invullen van een online-afspraak, zijn bij ons in veilige handen en worden niet aan derden verstrekt. Onze verbindingen zijn beveiligd en partijen waarmee wij contractueel samenwerken, zoals het ' in de cloud' salonprogramma en het online spaarprogramma zijn ook gehouden aan geheimhouding en beveiliging van de systemen. 

U ben nimmer verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken, bijvoorbeel zwangerschap of ziekte, alhoewel het in sommige gevallen voor ons noodzakelijk is geinformeerd te zijn, om uw behandeling veilig en naar behoren uit te kunnen voeren.

Verstrekte informatie kan op verzoek direct verwijderd worden en wordt anders door ons bewaard zolang u klant bij ons bent of tot twee jaar na uw laatste bezoek.

 

De downloadbare PDF van dit officiele document komt op onze nieuwe website te staan.

PRIVACY VERKLARING

Room for Beauty, gevestigd aan Stevinstraat 153, 2587 ED Den Haag, 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.roomforbeauty.nl Stevinstraat 153, 2587 ED Den Haag +31703355177

Marina Walzberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Room for Beauty.
Zij is te bereiken via info@roomforbeauty.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Room for Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Room for Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roomforbeauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Room for Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Het afhandelen van uw betaling

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Room for Beauty neemt wel, op basis van geautomatiseerde verwerking, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Room for Beauty) tussen zit. Room for Beauty gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

SALONIZED; het online afspraken systeem te bereiken via www.roomforbeauty.nl
Via dit systeem maakt u een afspraak, ontvangt u e-mail bevestigingen, wijzigingen en herinneringen. Daarbij gaat u tevens akkoord met onze algemene voorwaarden.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Room for Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Voor de door u verstrekte persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Room for Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Room for Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
De Room for Beauty website gebruikt alleen in het afspraken-formulier een zgn. 'Session cookie' 
De session cookie is een functionele cookie die wordt gebruikt om gegevens te bewaren als de klant die checkbox aanvinkt. (Bewaar mijn gegevens voor de volgende keer dat ik een online afspraak maak.)

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Room for Beauty en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roomforbeauty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Room for Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Room for Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roomforbeauty.nl

Den Haag, 01-05-2018