main_bg

Stevinstraat 153
Den Haag

070 - 33 55 177 info@roomforbeauty.nl

Nieuws en acties

Algemene Voorwaarden Room for Beauty

15

 Bij ' lees verder' ziet u de volledige tekst van onze Algemene Voorwaarden.

Dit is de link om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Deze link staat ook op de contactpagina

 

 

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Room for Beauty (RFB) en een cliënt waarop RFB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Inspanningen schoonheidssalon (RFB) RFB zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. RFB zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan RFB melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag RFB 75% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag RFB de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan RFB de afspraak annuleren en 75% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. RFB moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. RFB aanvaart geen aansprakelijkheid voor vertragingen van de behandelingen dan wel latere aanvangstijd van de afgesproken behandeling 4. Betaling RFB vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Cadeaubonnen zijn maximaal één jaar geldig voor het volledige bedrag. De waarde van de cadeaubon bouwt na 1 jaar tot 5 jaar na de aankoopdatum af naar nihil (= vermindering van 20 % per jaar). De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN-betaling te voldoen. 5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet RFB vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. RFB neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. RFB behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. RFB zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 6. Geheimhouding RFB is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 7. Aansprakelijkheid RFB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Verder is iedere andere mogelijke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 8. Garantie RFB geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt - De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd. - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 9. Beschadiging & diefstal RFB heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. RFB meldt diefstal altijd bij de politie. 10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. RFB moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal RFB de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien RFB en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft RFB het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 12. Recht Op elke overeenkomst tussen RFB en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Room for Beauty Stevinstraat 153 2587 ED Den Haag tel. 070 - 33 55 177 info@roomforbeauty.nl www.roomforbeauty.nl ABN Amro 123456789 KvK 123413465 BTW NL1234134356